سیستم نشت یاب

سیستم اندازه گیری:

در فراسان صنعت ، سیستم های اندازه گیری به طور کامل با سیستم های کنترل اندازه گیری جهت تامین مشخصات پروژه های درخواستی،قوانین محلی ، ملی واستاندارد های بین المللی تامین شده اند.سیستم های کنترل اندازه گیری شامل کامپیوتر محاسب شار ،کامپیوتر ناظر، در موارد مورد نیاز پی ال سی و تجهیزات کنترل کمکی همه در یک پنل کنترل اندازه گیری طرح سفارشی جمع هستند.

سنجش شار خط لوله نوعاًا شامل خطوط سایز بزرگ با حجم حمل بالای محصولات و مهمتر از آن پر هزینه تر میباشد. سیستم های اندازه گیری خط لوله با طراحی هنری با کمترین خطا طراحی و ارائه میشوند.

 شامل سنجش شار خط لوله بوده اند. از نفت خام سنتی، ODS برای سالها سیستم های

LNG,LPG,CNG محصولات پالایش شده یا ایستگاه های گاز طبیعی تا تقاضای بالای

و کاربری برودتی، ما میتوانیم اغلب وضعیت های سنجش به طور سفارشی مناسب را ایجاد کنیم و توسعه دهیم.

 

 

بر حسب کاربری ، ما میتوانیم سیستم های سنجش خط لوله خودمان را روی همه انواع PD, Orifice, Coriolis شاخص های سنجش حمل حفاظت شده مانند توربین،مافوق صوت،

و انواع دیگر فلومتر مهندسی کنیم.

جهت بدست آوردن کمترین خطای سنجش، ایستگاه های سنجش شار خط لوله اغلب با     تامین (Transfer Proving نصب پروور(اثبات کننده) یا وضعیت سنجش پیشرفته (

شده اند. سیستم های اندازه گیری عمل توسعه و تولید حوزه پروور های دو جهته را انجام میدهند و میتوانند وضعیت های مجتمع با پروور های پیستون فشرده و نصب سنجش پیشرفته را پیشنهاد دهند.در کنار سیستم های سنجش کمیت خط لوله اغلب اندازه گیری کیفیت نیز جهت  مواد حمل شده درخواست میشود.جهت سنجش کیفیت(به طور اتوماتیک) سیستم نمونه برداری و آنالیز جهت شناسایی دقیق کیفیت نفت یا گاز به کار گرفته میشوند.این سیستم ها میتوانند در آنالیزگر های سیال خط تا خانه های آنالیزگر مجتمع شامل      ،آب در مانیتور های گاز،آنالیز گر های نقطه شبنمH2S، آنالیزگر های کروماتوگراف ها هیدروکربن و غیره کاربری داشته باشند.سیستم های اندازه گیری شار جهت مناطق ساحلی و دور از ساحل  و پالایشگاه ها ارائه شده اند FPSO’sدر نوع تخت و

سیستم های اندازه گیری برای محصولات نفت خام و هیدروکربن مانند: 

نفت چگالیده ،روغن، نفت سوخت، نفت سفید و بنزین سنگین  به خوبی کاربری ،LPG  

گاز طبیعی طراحی شده اند.

 
  

 

 

 

 

به عنوان قسمتی از پکیج، میتوانیم سیستم های سنجش شار شامل موارد ذیل را فراهم کنیم:

سیستم های اندازه گیری

سنجش کاملا مجتمع:

فلومتر ها(ما فوق صوت، کوریولیس جرمی و غیره)

– شیرها و لوله ها

– ابزار دقیق(دما، فشار و غیره)

خانه های سنجش:

سیستم های نمونه برداری

 سیستم های آنالیز

– غلظت، چسبندگی

 

– ترکیب بندی گاز

 

سیستم های کامپیوترمحاسب  شار وکامپیوتر های نظارت

 کامپیوتر های محاسب شار

– پنل های کنترل

– رابط و ضوابط

 

 

سیستم های اعتبار سنجی

سیستم های اثبات سنجش

سنجش انتقال مایع حفاظت شده فراسان صنعت برای محدوده وسیعی از روند ها         امکان صادرات گسترده نفت خام، طراحی و   تا FSOs کوچک و LACT از واحد های

مهندسی شده اند.

ما برای مشتریانمان ویژگی ها را طراحی میکنیم و تجربه و توصیه مان را جهت مشخصه های سیستم های موردی و سفارشی برای هر نوع کاربری ارائه می دهیم.

فراسان صنعت تامین کننده سیستم کاملی از اکثر وضعیت های اندازه گیری مطمئن و جامع در صنعت نفت و گاز میباشد.محصولات و سیستم های مجتمع ما به منظور موارد درخواستی اندازه گیری معکوس مانیتورینگ و نمونه برداری از اکثر شرکت های بزرگ مهندسی شده اند.

فراسان صنعت با داشتن مدیریت اختصاصی و پاسخگویی از طریق یک منبع واحد به هر سیستم اندازه گیری کیفیت توسط بهترین تجهیزات و همه تکنولوژی های بازار آماده شده است.